Centrum Symulacji Medycznych w PWSZ

PWSZ w Pile staje się ważnym regionalnym ośrodkiem nowoczesnego kształcenia kadr ochrony zdrowia. Dla ich potrzeb Uczelnia w 2018 roku utworzy Centrum Symulacji Medycznych na kierunku pielęgniarstwo, które pozwoli na odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych.

14 grudnia Rektor PWSZ w Pile – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, podpisał w Ministerstwie Zdrowia, umowę o dofinansowanie CSM. Całkowity koszt powstania tego najnowocześniejszego centrum kształcenia medycznego w regionie, to 2 mln 557 tys. zł. Co ważne, powstanie Centrum jest finansowane w 100% ze środków zewnętrznych: 15% stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia, a 75% pochodzi ze środków unijnych.

Dzięki Centrum Symulacji Medycznych, nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie, z wykorzystaniem kilkudziesięciu symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanego symulatora pacjenta i tzw. trenażerów, umożliwiających naukę praktyczną.

Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny. W PWSZ w Pile służyć temu będą:

  • pracownie „niskiej wierności” – podstawowe pracownie umiejętności pielęgniarskich,
  • 3 pracownie „wysokiej wierności” – dla pielęgniarek, wyposażone w kompletny zaawansowany sprzęt audiowizualny (kamery, monitory, rebriefing itd.) do odtwarzanie i rejestracji procesu dydaktycznego,
  • 3 „wysokiej wierności” symulatory – „manekiny” (fantomy niemowlęcia, dziecka i dorosłego), umożliwiające odtwarzanie mechanizmów fizjologicznych (krwawienie, oddychanie itd.).
Studenci odbywać będą ćwiczenia przypadków skomplikowanych i rzadkich oraz sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w warunkach klinicznych w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie spowoduje krzywdy pacjenta. Centrum umożliwi naukę umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych m.in. do cewnikowania, uzyskiwania dostępów donaczyniowych, symulacji laparoskopii i innych zabiegów medycznych.

Symulację medyczną uznaje się za jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Co istotne – PWSZ w Pile będzie prowadziło Centrum Symulacji Medycznych w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile, a studenci pielęgniarstwa skorzystają z tej najnowocześniejszej formy kształcenia już od przyszłego roku.