PWSZ rozszerza współpracę z Bałkanami

Koniec maja i początek czerwca, był pracowitym czasem działań w zakresie współpracy międzynarodowej PWSZ w Pile, który może przynieść możliwości rozwoju nie tylko studentom, a także kadrze Uczelni.
Program Erasmus+, wspierający akademicką współpracę międzynarodową, realizowany jest w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile od 2007 roku. PWSZ prowadzi wspólne działania w ramach studiów, z ponad 30. uniwersytetami. Obecnie współpraca ta może rozwinąć się jeszcze bardziej. Okazją do tego, była wizyta delegacji pracowników pilskiej PWSZ, realizujących warsztaty i zajęcia dydaktyczne, w University of Montenegro – największej uczelni publicznej w Czarnogórze. W czasie pobytu w Czarnogórze, Rektor PWSZ w Pile - prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, spotkał się z prof. dr Danilo Nikolicem - Rektorem University of Montenegro oraz Prorektorami: prof. dr Durdicą Perović i prof. dr Ireną Orović. W czasie wizyty, poza prezentacjami nt. bieżącej działalności obu instytucji, rozmawiano o możliwości poszerzenia współpracy, nawiązanej w ramach Programu Erasmus+, do szerszego spektrum, w szczególności w obszarze wymiany know-how. Dotyczyć ma to m.in. tworzenia i realizacji programów studiów dualnych.

Rektorzy omówili także wzajemne działania wydawnicze, naukowe, możliwość kooperacji w zakresie ubiegania się o projekty Partnerstw Strategicznych w Erasmus+ oraz wspólne projekty w ramach programu Horyzont 2020. Delegacja PWSZ w Pile, poza zapoznaniem się z kampusami w Podgoricy, odwiedziła także oddziały zamiejscowych UCG w miastach Kotor i Nikšić, gdzie część swojego programu studiów zrealizować mogą studenci kierunków budownictwo, ekonomia, filologia oraz mechanika i budowa maszyn PWSZ w Pile.

Dodatkowo, delegacja PWSZ w Pile, złożyła wizytę także w drugiej uczelni partnerskiej z obszaru Bałkanów Zachodnich, tj. w International Burch University w Sarajewie. Spotkanie z władzami naszej Uczelni, zbiegło się z uroczystym wręczeniem Honorowego Doktoratu IBU, który otrzymał Kemal Hanjalić. Ceremonię poprzedziły spotkania z prof. dr. Damirem Marjanović - Rektorem IBU oraz Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej – Assist. prof. dr Sanelą Klarić. Rektorzy omówili bieżącą współpracę w Programie Erasmus+, możliwości jej poszerzenia o nowe kierunki studiów, a także wspólne działania w zakresie działań naukowych i wydawniczych. Poruszono również temat kooperacji w zakresie ubiegania się o projekty Partnerstw Strategicznych w Erasmus+.

Obydwa spotkania z uczelniami partnerskimi PWSZ w Pile, dają doskonałe możliwości rozwoju i uzyskania nowych kwalifikacji studentom PWSZ w Pile, ale także kadrze akademickiej, która wymieniać może dobre praktyki z ważnymi, europejskimi ośrodkami naukowymi.


Wyjazd pracowników PWSZ w Pile uczestniczących w delegacji został zrealizowany dzięki stypendiom na rzecz międzynarodowej mobilności pracowników uczelni w ramach Programu Erasmus+ działanie KA107 Międzynarodowa mobilność studentów i pracowników uczelni z krajami partnerskimi.