Zmarł Prorektor Bolesław Ochodek

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 9 czerwca

prof. nadzw. dra inż. Bolesława Ochodka

– Prorektora ds. Jakości Kształcenia i Studentów od roku 2017,
Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni w latach 2002-2013,
współtwórcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
 
Przedwczesne odejście prof. nadzw. dra inż. Bolesława Ochodka,
wspaniałego Wykładowcy oddanego działalności naukowej i dydaktycznej,
niezwykle szanowanego przez studentów oraz współpracowników,
jest ogromną stratą dla całej społeczności akademickiej.
 
Z wielkim żalem wszyscy pochylamy się w tych dniach nad wspomnieniami o Profesorze.  
Zaszczytem była dla nas możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć,
a z Jego inspirujących dokonań, czerpać będą kolejne pokolenia studentów.
 
Profesor pozostanie na zawsze w naszej pamięci, jako dobry i skromy człowiek,
którego wielkość poznaliśmy po tworzonych dziełach.

Rodzinie oraz Najbliższym Profesora, pragniemy przekazać
głębokie wyrazy współczucia.
 
 

Msza święta odbędzie się w środę 13 czerwca o godz. 11.00
w Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Pile (Zielona Dolina, Rynek Koszycki 1),
a uroczystości pogrzebowe o godz. 12.00 na Cmentarzu Miejskim w Pile.

Uroczysty Senat żałobny poświęcony pamięci prof. nadzw. dra inż. Bolesława Ochodka,
odbędzie się w czwartek 14 czerwca, o godz. 10.00.

Księga kondolencyjna wyeksponowana będzie w dniu Senatu żałobnego - 14 czerwca,
od godz. 9.00 do 12.00, w budynku Rektoratu, na I piętrze w holu.
W kolejnych dniach, księga znajdować się będzie w sekretariacie Prorektorów.


W dniu 9 czerwca 2018 r niepodziewanie odszedł od nas prof. nadzw. dr inż. Bolesław Ochodek, nieodżałowany Przyjaciel i Współpracownik – Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów PWSZ od roku 2017, a wcześniej - w latach2002-2013 - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.
Profesor Bolesław Ochodek był współtwórcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile: w latach 1997-1999 aktywnie pracował na rzecz jej powstania.
Od 2000 r. był nauczycielem akademickim PWSZ w Pile. Zapamiętamy Go, jako Przyjaciela młodzieży oraz wybitnego organizatora, który swoimi twórczymi działaniami zainspirował ogólnopolskie rozwiązania z zakresu jakości dydaktyki na poziomie akademickim.
Dzięki staraniom Profesora, Uczelnia została wyróżniona Certyfikatami: Uberrima Fide (w latach 2014-2016) oraz Educatio Qualis (w roku 2018), które przyznawane są jednostkom naukowo-dydaktycznym, szczycącym się najwyższymi standardami jakości kształcenia w zakresie ochrony oryginalności pisemnych prac dyplomowych oraz aktywnie realizującym politykę ochrony własności intelektualnej.
Prawdziwym zaszczytem było powołanie Pana Profesora w roku 2017 do 6-osobowego prestiżowego Zespołu Ekspertów, zajmującego się promocją rozwoju i wdrożeniem systemu ECVET - europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Prof. Boleław Ochodek miał ogromny wkład w rozwój środowiska lokalnego i regionalnego. Angażował się m.in. w prace Komisji Rewitalizacji Obszarów Powojskowych powołanej przez Radę Miasta Piły, jako przewodniczący zespołu opiniującego program, a także w pracę w radzie naukowo-programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu i pracę w zespole Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego opracowującym Wielkopolski model kształcenia zawodowego na obszarach wiejskich. Bral także udział w pracach grup roboczych powołanych w sprawie tworzenia Strategii Rozwoju Piły oraz Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego.
Wiele lat piastował także funkcję prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile, od roku 2017 włączył się również w organizację Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile.   

Szczególnie aktywnie angażował się w pozyskiwanie funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju bazy lokalowej, kadry i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Kierował pracami zespołów opracowujących projekty w ramach ZPORR, w tym projektu „Adaptacja budynku powojskowego na potrzeby Biblioteki Głównej w Pile”, wdrożonego do realizacji w lutym 2005 r. Kierował projektem „Promocja idei budowy stref wysokiej specjalizacji produktowej w północnej Wielkopolsce, zrealizowanym w 2009 roku. Reprezentował Uczelnię w opracowaniu wspólnie z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Agencją Rozwoju Północnej Wielkopolski dwóch projektów w ramach POKL adresowanych do studentów. Koordynował trzema, zrealizowanymi na Uczelni projektami POKL i licznymi pracami projektowymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Za swoją działalność naukową i organizacyjną został wyróżniony Nagrodą Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w latach: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009. W 2004 roku został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Na znaczący dorobek naukowy prof. nadzw. dra inż. Bolesława Ochodka złożyło się między innymi: opracowanie ośmiu autorskich programów kształcenia, wydanie trzech podręczników akademickich, redakcja i współredakcja sześciu książek recenzowanych, trzydziestu artykułów, wygłoszenie dwudziestu czterech referatów na cyklicznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, współautorstwo dwudziestu prac naukowo-badawczych i ekspertyz, trzech świadectw autorskich o dokonaniu wynalazku oraz dwóch świadectw o dokonaniu wzoru użytkowego. Był członkiem Komitetu Honorowego/Naukowego dziewięciu konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym.

Jego postawa stała się także dla wielu pracowników akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica wzorem norm etycznych, szacunku i życzliwości wobec współpracowników, a także przykładem ciągłego dążenia do samodoskonalenia.

Zaszczytem była dla nas możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Jesteśmy przekonani, że z Jego inspirujących dokonań, czerpać będą kolejne pokolenia studentów.

Profesor pozostanie na zawsze w naszej pamięci, jako dobry i skromy Człowiek, którego wielkość poznaliśmy po tworzonych dziełach.