"Wolontariat to jest to! - Wolontariat Długoterminowy" - zaproszenie dla wolontariuszy

Opis projektu
Projekt „Wolontariat to jest to! – Wolontariat Długoterminowy” skierowany jest do osób z całej Polski, które odbędą długoterminowy wolontariat (od 6 do 8 miesięcy) w jednej z wybranych organizacji pozarządowych z północnej Polski. Wolontariusz będzie pracował w wybranej przez siebie organizacji w pełnym wymiarze czasu pracy. Celem projektu jest promowanie idei wolontariatu długoterminowego w Polsce.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Poniżej znajduje się lista organizacji goszczących.

Profil wolontariusza
Projekt skierowany jest do osób we wszystkich grupach wiekowych (ukończone 18 lat) z całej Polski. Miejsce zamieszkania wolontariusza musi być oddalone minimum 100 km od siedziby organizacji w której podejmie pracę. Szczegółowe wymagania dotyczące profilu wolontariuszy zostały opisane w ofertach poszczególnych organizacji.

Warunki odbycia wolontariatu
Wolontariusz nie ponosi żadnych kosztów udziału w projekcie. Koszty wyżywienia, zakwaterowania, programu i kieszonkowego pokrywają organizatorzy. Uczestnik projektu nie może podejmować pracy zarobkowej w trakcie wolontariatu

Osoby, które zakwalifikują się do projektu będą zobowiązane do udziału w szkoleniach, w tym w trzydniowym szkoleniu, które odbędzie się przed rozpoczęciem wolontariatu.

Zgłoszenia
Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny najpóźniej do 30.11.2012 r. Rekrutacja może zakończyć się wcześniej w związku z ograniczoną ilością miejsc. Dokumenty można przesłać pocztą, faxem (58 660 64 45) lub emailem (wolontariat@cwm.org.pl). W tytule emaila należy podać nazwę organizacji w której chcesz odbyć wolontariat. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy do organizacji goszczących.
Pytania dotycząca zakresu pracy wolontariusza można kierować do koordynatorów wolontariatów w poszczególnych organizacjach – kontakty zostały podane w ofertach.

Lista organizacji goszczących wolontariuszy
1.    Fundacja Dogtor, Gdynia - zajmuje się szeroko pojętą dogoterapią. Do zadań wolontariusza będzie należało m.in. przygotowanie materiałów edukacyjnych, udział w prowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz pomoc w bieżących pracach Fundacji.

2.    Polska Akcja Humanitarna, Toruń - stara się uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Wolontariusz będzie współuczestniczył w realizacji projektu „Razem. Integracja, poradnictwo, wiedza i wsparcie dla cudzoziemców” skupiającego się na wsparciu procesu integracji cudzoziemców.

3.    Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol, Bytów i Lębork – główną ideą fundacji jest wspieranie lokalnej społeczności oraz rozwoju III sektora. Wolontariusz będzie wykonywał zadania promocyjno-informacyjne m.in. przez wspieranie Lokalnego Punkt Informacji Eurodesk i projektu Bliżej Prawa (poradnictwo prawne). Będzie odpowiedzialny za kontakt z mediami, współorganizację działań fundacji oraz prace redakcyjne.

4.    Fundacja „Sprawni Inaczej” w Gdańsku, oddział w Kościerzynie – prowadzi rehabilitację osób niepełnosprawnych. Miejscem pracy wolontariusza będzie Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Kościerzynie – dzienna placówka pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Wolontariusz będzie asystował podopiecznym WTZ w trakcie zajęć rehabilitacyjnych oraz pomagał w wykonywaniu codziennych czynności.

5.    Gdańska Fundacja Dobroczynności, Kościerzyna i Stawiska - działa na rzecz osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, osób z upośledzeniem umysłowym, chorych i uzależnionych. Wolontariusz będzie wspierał terapeutów zajęciowych w Domu Pomocy Społecznej „Kaszub” w Stawiskach lub pomagał w Kościerskim Centrum Wolontariatu.

6.    Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna – działa na rzecz wspierania wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Wolontariusz zostanie zaangażowany m.in. do współtworzenia Szkoły Ginących Zawodów, której celem jest podtrzymywanie lokalnych tradycji i kultury przez organizację warsztatów uczących dawnego rzemiosła.

7.    Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański – działa na rzecz promocji kultury i tradycji żuławskiej, rozwija inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej Nowego Dworu Gdańskiego oraz podejmuje działania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego delty Wisły. Klub Nowodworski od wielu lat zajmuje się prowadzeniem Muzeum Żuławskiego i Żuławskiego Parku Historycznego. Główne zadania wolontariusza związane będą ze wsparciem działalności Muzeum, organizacją imprez edukacyjnych i warsztatów.

8.    Stowarzyszenie EDUQ, Lębork – stawia sobie za cel wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie kształcenia, wychowania, edukacji pozaformalnej, poradnictwa zawodowego, rozwoju zainteresowań. Wolontariusz będzie wspomagał Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych w pracach organizacyjno-promocyjnych, wspierał Młodzieżowy Klub Wolontariusza oraz uczestniczył w realizacji bieżących projektów Stowarzyszenia.

Szczegółowe oferty organizacji goszczących znajdują się na stronie PROJEKTU.