Bezpłatne szkolenie Opiekun Medyczny – zatroszcz się o nowy zawód

PROJEKT „Opiekun Medyczny – zatroszcz się o nowy zawód” RPWP.08.03.02-30-0122/16

GRUPA DOCELOWA – CZYLI DLA KOGO PROJEKT
Projekt przeznaczony jest dla osób dorosłych w wieku 18-64 lata, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. wielkopolskiego, z własnej inicjatywy zainteresowane podniesieniem kompetencji zawodowych.

KRYTERIA FORMALNE:

 • Osoba w wieku 18-64 lata
 • Osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkała w rozumieniu KC na obszarze woj. wielkopolskiego (weryfikacja: dane z formularza zgłoszeniowego- jeśli zamieszkuje, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie ze szkoły)
 • Osoba, która nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (tj. nie brała udziału w projektach unijnych w ramach priorytetu 9 w perspektywie finansowania 2007-2013)

Preferowane są:

 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby bierne zawodowo: osoby na urlopie wychowawczym, studenci studiów stacjonarnych oraz osoby, które nie pracują i nie są bezrobotne
 • osoby bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji Z.4 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Łączny wymiar godzin kształcenia: 468 h, w tym 150 h w formie kształcenia na odległość ‐ e‐learning, obowiązkowe 160‐godzinne praktyki zawodowe
Wymagana frekwencja: min. 80%

Program nauczania obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 2. Zdrowie publiczne
 3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 4. Zarys psychologii i socjologii
 5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 6. Język migowy
 7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 8. Zabiegi higieniczno‐pielęgnacyjne i opiekuńcze
 9. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 10. Podstawy przedsiębiorczości

Kształcenie zakończone zewnętrznym egzaminem zawodowym.

ZAPISY w sekretariacie szkoły TEB Edukacja w Pile 
ul. Śródmiejska 16, tel. (67) 356-73-50, e-mail: pila@teb.pl