Trwa rekrutacja do projektu Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości

Trwa nabór uczestników w ramach projektu realizowanego przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski, Inwest-Park Sp. z o.o. oraz Maciej Perzyński Usługi Szkoleniowe.

Projekt „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” nr RPWP.06.02.00-30-0207/15 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.01.2018 r. szans na zatrudnienie 50 uczestników projektu (26 Kobiet i 24 Mężczyzn) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie powiatów: pilskiego, złotowskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego woj. wielkopolskiego; w szczególności kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Celem projektu jest również:

- zdobycie kwalifikacji zawodowych (teoretycznych i praktycznych) zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy umożliwiających podjęcie zatrudnienia,
- wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy,
- wzrost kompetencji przedsiębiorczych,
- zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez realizację staży,
- podjęcie pracy przez minimum 22 uczestników.
 

Adresaci projektu – Kto może wziąć udział?

Projekt skierowany jest do 50. osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 30. roku życia, zamieszkujących powiat pilski, złotowski lub czarnkowsko-trzcianecki.

Wparcie oferowane w ramach projektu

Przedmiotem projektu jest podjęcie szeregu działań skierowanych do 50 uczestników projektu, których wspólnym celem będzie zwiększenie możliwości ich zatrudnienia. Realizacji celu służyć będzie organizacja następujących działań:

  1. Poradnictwo zawodowe - polegać będzie na wypracowaniu indywidualnej oferty dla każdego uczestnika projektu, zapewnienie  kompleksowego wsparcia, którego celem będzie znalezienie pracy po zakończeniu projektu.

Każdy uczestnik projektu odbędzie indywidualne 6-godzinne spotkanie z DORADCĄ ZAWODOWYM, które będzie miało na celu:

- diagnozę sytuacji zawodowej i identyfikację potrzeb, weryfikację możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, analizę przyczyn pozostawania bez zatrudnienia i określenie problemu zawodowego;

- stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu, dobór kierunku szkolenia zgodnie z predyspozycjami zawodowymi lub dotychczasowym kierunkiem kształcenia (poszerzenie posiadanych kwalifikacji).

  1. Szkolenia zawodowe - szkolenia zawodowe odgrywać będą istotną rolę w dostarczaniu na rynek pracy wykwalifikowanych specjalistów średniego szczebla, których potrzebują zwłaszcza nowoczesne podmioty gospodarcze. Każdy z uczestników projektu skierowany zostanie na kurs spośród proponowanych w projekcie, które zgodnie z opracowanym Indywidualnym Planem Działania najlepiej odpowiada jego predyspozycjom i daje największą gwarancję znalezienia pracy.

Typy szkoleń:

- Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego – 160 godz., 20 os.

- Kurs kierowca zawodowy C+E – 95 godz., 15 os.

- Kurs projektanta grafiki i multimediów – 50 godz.,15 os.

Podczas szkoleń każdy uczestnik otrzyma STYPENDIUM SZKOLENIOWE.

  1. Staże zawodowe - każdy uczestnik projektu zostanie skierowany na PŁATNY 5-miesięczny staż zawodowy, ściśle powiązany z nowo nabytymi umiejętnościami. Staże odbywać się będą w firmach z branż, których dotyczyły kursy i będą zlokalizowane na terenie woj. wielkopolskiego, w subregionie Północnej Wielkopolski.
  2. Pośrednictwo pracy - polegać będzie na indywidualnym wsparciu każdego uczestnika projektu po ukończeniu kursów i stażu. Wsparcie ma na celu pomoc w znalezieniu zatrudnienia, dzięki zdobytym na poprzednich etapach umiejętnościom i doświadczeniom. W ramach zad. każdy uczestnik odbędzie 8-godz. spotkań z POŚREDNIKIEM PRACY.

Uczestnikom zapewniamy

- bezpłatny udział w projekcie,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- catering

Zgłoszenie do projektu

Aby dokonać zgłoszenie do udziału w projekcie należy wypełnić i złożyć w biurze projektu lub wysłać pocztą tradycyjną, bądź elektroniczną następujące dokumenty:
- Formularz rekrutacyjny /na dole strony/
- Uzasadnienie chęci udziału w projekcie
- Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego (dotyczy osób bezrobotnych)
- Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)