Ubezpieczenie NNW

UWAGA STUDENCI I PRACOWNICY PWSZ

Informujemy, że indywidualne - dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie NNW dla studentów i pracowników PWSZ na rok akademicki 2013/2014 wynosi: składka roczna 40,00 zł przy sumie ubezpieczeniowej 15.000,00 zł.

Ubezpieczenie obejmuje:

  • zakres podstawowy (skutki nieszczęśliwego wypadku - śmierć, trwałe uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu, złamania kości i zwichnięcia stawów, oparzenia i odmrożenia, koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych, pobyt w szpitalu: pogryzienia przez psa, pokąsania i ukąszenia, wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu, świadczenie typu assistance na terytorium RP),
  • zwrot kosztów leczenia w wyniku wypadku - do kwoty 4.500,00 w tym rehabilitacji - na podstawie oryginałów rachunków/ oryginałów dowodów ich zapłaty
  • zasiłek dzienny - z powodu choroby NW trwającej co najmniej 14 dni - w wysokości 9 zł za każdy dzień niezdolności
  • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym w wysokości 1.000,00 zł
  • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca w wysokości 1.000,00 zł,
  • jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego na skutek NW ( rodzice, opiekunowie) w wysokości 1.000,00 zł,
  • dla pracowników dydaktycznych ubezpieczenie OC - na sumę ubezpieczeniową 100.000,00 - składka dodatkowa 5,00 zł.,
  • ubezpieczenie obejmuje NNW w kraju i za granicą przez 24 godziny na dobę - w okresie od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.

Wpłaty można dokonywać indywidualnie lub grupowo w budynku A - w Kwesturze pok. 16 od godz. 8.00- 15.30.

W związku z powyższym, prosi się Starostów grup o zebranie w/w kwoty od zainteresowanych studentów i dostarczenie łącznie z listą studentów zawierającą dane: imię i nazwisko studenta, PESEL oraz adres zamieszkania do Kwestury Uczelni - bud. A, parter, pok. 16.

Studenci niestacjonarni będą mogli dokonywać wpłat w wyznaczone soboty - w trakcie przyjmowania wniosków stypendialnych.

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2013 r.

Po upływie w/w terminu student nie będzie miał możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia studentów PWSZ w Pile.