Pielęgniarka, Szpital Wojskowy w Wałczu

Nr ref. BK/227/2017

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
ogłasza nabór na stanowisko pracy: pielęgniarka

1. Wymagania wobec kandydata obejmują:
- wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka,
- licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
- znajomość przepisów prawa: Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej, Ustawa o samorządach pielęgniarek i położnych
- cechy osobowości: cierpliwość, empatia, opiekuńczość, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole

2. Zakres zadań na stanowisku:
- sprawowanie opieki nad pacjentem
- zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi
- realizacja zadań zgodnie z Polityką Jakości i misją szpitala
- prowadzenie dokumentacji medycznej
- wypełnianie zleceń w procesie diagnostyki, leczenia
- obsługa sprzętu medycznego i komputerowego
 
3. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wymagane wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych specjalizacjach, kursach, szkoleniach
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U.2016. poz.922)
 
4. Miejsce składania wymaganych dokumentów:
Dokumenty należy składaćdo Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44,
78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl
Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 23
 
5. Termin otwarcia ofert
Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.