Doradca zawodowy. Referent ds. administracji, PWSZ w Pile

Nr ref. BK/132/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
ogłasza rekrutację na stanowisko
Doradcy zawodowego/Referenta ds. administracji w Biurze Karier
Miejsce pracy: Piła

 

Zakres odpowiedzialności:
 • Diagnozowanie potencjału zawodowego studentów
 • Doradztwo zawodowe/rozwojowe dla studentów podnoszące ich konkurencyjność na rynku pracy oraz rozwijające przedsiębiorczość
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń/warsztatów rozwijających kompetencje interpersonalne studentów
 • Pośrednictwo pracy
 • Promocja wewnętrzna i zewnętrzna usług Biura Karier
 • Monitorowanie karier zawodowych absolwentów
Oczekiwania:
 • Wysokie kompetencje interpersonalne – budowanie relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Proaktywność, kreatywność i silne nastawienie na efektywną pracę zespołową
 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki doradztwa zawodowego, doradztwa personalnego lub coachingu
 • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 1 rok jako doradca zawodowy (w ciągu ostatnich 5 lat pracy) – poświadczone odpowiednimi dokumentami
 • Wysokie umiejętności trenerskie
 • Wiedza z zakresu rynku pracy oraz przepisów prawa pozwalająca na udzielanie doradztwa w zakresie kreowania i rozwijania własnego biznesu
Oferujemy:
 • Pracę w efektywnym, rozwijającym się zespole
 • Cykl szkoleń rozwojowych
 • Wdrożenie i wsparcie podczas realizacji obowiązków
Podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę na zastępstwo (w terminie IV kwartał 2018 r.  – I/II kwartał 2020 r.).

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres bk@pwsz.pila.pl do dnia 30 sierpnia 2018 r.

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pwsz.pila.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917) oraz udzielona przez Panią/Pana zgoda.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego.
6. W zakresie Pani / Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym w celu ubiegania się o zatrudnienie. W przypadku niepodania danych ubieganie się o zatrudnienie jest niemożliwe.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.