Zagadnienia na egzamin dyplomowy w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Pile 2019 r. - specjalnościowe

Pytania na egzamin dyplomowy dla specjalności Inwestycje i Nieruchomości

 1. Zdefiniuj pojęcie „nieruchomości” oraz typy nieruchomości zgodnie z Kodeksem Cywilnym
 2. Wymień znane Ci źródła informacji o nieruchomości i scharakteryzuj dane w nich zawarte
 3. Wymień i scharakteryzuj najważniejsze zawody funkcjonujące w obrocie nieruchomościami (z zaznaczeniem „zawodów regulowanych”)
 4. Wymień najważniejsze dane i cechy, jakie powinny się znaleźć w przygotowanej ofercie sprzedaży nieruchomości komercyjnej (budynek użytkowy-handlowy) oraz scharakteryzuj podstawowe działania marketingowe dla tej oferty
 5. Opisz cechy fizyczne i ekonomiczne nieruchomości
 6. Wymień ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości
 7. Wymień typy nieruchomości oraz podmioty objęte podatkiem od nieruchomości
 8. Wymień i scharakteryzuj działy księgi wieczystej
 9. Omów współwłasność w częściach ułamkowych
 10. Omów zdolność do czynności prawnych
 11. Scharakteryzuj Skarb Państwa jako osobę prawną
 12. Omów hipotekę jako osobę prawną
 13. Wymień tryby zawarcia umowy i wyjaśnij pojęcie oferty
 14. Scharakteryzuj pojęcie podatku i elementy jego konstrukcji
 15. Wyjaśnij następujące pojęcia: obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe, momenty powstania zobowiązań podatkowych
 16. Obrót nieruchomościami w podatku dochodowym od osób fizycznych – zasady opodatkowania
 17. Obrót nieruchomościami w podatku dochodowym od osób prawnych – zasady opodatkowania
 18. Podatek od czynności cywilnoprawnych jako podstawa opodatkowania sprzedaży, zamiany nieruchomości
 19. Obowiązki podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obrotu nieruchomościami
 20. Obowiązki podatnika podatku od towarów i usług w zakresie obrotu nieruchomościami

Pytania na egzamin dyplomowy dla specjalności Turystyka i Hotelarstwo

 1. Na czym polega koncepcja doskonałości ABL - 8 czynników
 2. Charakterystyka komfortu bezpieczeństwa i prywatności we współczesnych standardach turystycznych
 3. Polska Organizacja Turystyczna - cele i zadania w turystyce
 4. Polska Izba Turystyki - zadania i cechy
 5. Konflikt kosztów w turystyce - czynniki zależności
 6. Podział i klasyfikacja hoteli
 7. Współczesne trendy w turystyce ze szczególnym uwzględnieniem trendu prozdrowotnego (cel i cechy)
 8. Funkcje zarządzania w turystyce
 9. Turystyka jako źródło przemian społeczno-kulturowych
 10. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki
 11. Wymień i opisz czynniki decydujące o rozwoju agroturystyki
 12. Scharakteryzuj inwestycje proturystyczne ( rodzaje, typologia, kryteria lokalizacji)
 13. Wymień przesłanki i metody wyodrębniania miejsc o szczególnej atrakcyjności turystycznej
 14. Wymień statyczne i dynamiczne narzędzia matematyczne określające opłacalność inwestycji (w tym turystycznych)
 15. Cena produktu turystycznego rozpatrywana z punktu widzenia konsumenta - jej elementy składowe.
 16. Omów procedurę budowy produktu turystycznego.
 17. Identyfikacja wiodących produktów turystycznych i grup docelowych turystów.
 18. Warunki sukcesu rynkowego produktu sieciowego.
 19. Zwolnienia podatkowe rolników i warunki ich otrzymania w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 20. Wymień i opisz główne elementy produktu agroturystycznego

Pytania na egzamin dyplomowy dla specjalności Rachunkowość i Skarbowość

 1. Etapy powstawania wyniku finansowego w rachunku zysków i strat
 2. Własne i obce źródła finansowania przedsiębiorstwa
 3. Elementy sprawozdania finansowego, i jego struktura. Sprawozdanie finansowe według polskiego prawa bilansowego (zakres i elementy sprawozdania finansowego )
 4. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
 5. Znaczenie struktury majątku i kapitału w przedsiębiorstwie
 6. Obowiązki podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
 7. Etapy kontroli podatkowej.
 8. Obowiązki podatnika podatku akcyzowego
 9. Momenty powstania zobowiązań podatkowych.
 10. Czym jest rachunkowość oraz jakie są jej funkcje?
 11. Wymienić wszystkie zasady rachunkowości i krótko scharakteryzować dwie z nich.
 12. Na czym polega pionowy i poziomy podział kont?
 13. Czym jest "amortyzacja" i na czym polega metoda degresywna amortyzacji?
 14. Wymienić podstawowe dokumenty obrotu gotówkowego w jednostce.
 15. Zdefiniować pojęcie należności i zobowiązań.
 16. Obowiązki podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 17. Zalety i wady podatku liniowego
 18. Rachunek zysków i strat i jego wartość użytkowa
 19. Wskaźniki rentowności – istota i interpretacja
 20. Konwergencja systemów podatkowych w Unii Europejskiej

Pytania na egzamin dyplomowy dla specjalności Informatyka w Biznesie i Administracji

 1. Postaci normalne (definicje, wykrywanie, anomalie) i proces normalizacji bazy danych.
 2. Algorytm przejścia z modeli związków i encji do postaci normalnej.
 3. Omówić model związków i encji oraz omówić sposób reprezentacji związków 1-1, 1- wiele, wiele – wiele w relacyjnej bazie danych.
 4. Dowolny algorytm sortowania, omówienie i przedstawienie go za pomocą listy kroków.
 5. Pojęcie klasy, pola składowe, (słowa kluczowe public, private, protected).
 6. Pojęcie konstruktorów i destruktorów w programowaniu obiektowym.
 7. Sposób integracji witryny internetowej z bazą danych.
 8. Przedstawić definicję sieci komputerowej oraz wymienić jej składniki.
 9. Przedstawić model TCP/IP, podać funkcje warstw modelu.
 10. Przedstawić definicję i ogólną strukturę systemu operacyjnego oraz omówić jego składowe.
 11. Przedstawić i scharakteryzować etapy projektowania sieci komputerowych.
 12. Przedstawić typy okablowania budynków, omówić ich wady i zalety.
 13. Rola i znaczenie systemów ERP w przedsiębiorstwie.
 14. Systemy wspierające decyzje - analiza "what if" (analiza wrażliwości), "goal seeking" (szukanie celu)
 15. Zastosowanie baz modeli w systemach wspierających decyzje.
 16. Rekurencja. Przykłady algorytmów rekurencyjnych.
 17. Struktury danych w językach programowania.
 18. Struktury tablicowe w językach programowania, algorytmy oparte o te struktury.
 19. Sposoby prezentacji algorytmów (lista kroków, schemat blokowy, kod programu).
 20. Adresowanie IP, adresy, maski.

Pytania na egzamin dyplomowy dla specjalności Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami

 1. Jakie jest znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla gospodarki?
 2. Omów rodzaje krótkoterminowych papierów dłużnych oraz organy emitujące te papiery w Polsce.
 3. Omów modele wymiany handlowej.
 4. Co to jest bilans płatniczy i jakie są jego składowe?
 5. Scharakteryzuj zachowania klientów w kategoriach psychologicznych.
 6. Omów podstawowe rodzaje metod badań rynku.
 7. Określ wysokość odpraw pieniężnych przy zwolnieniach grupowych.
 8. Określ długość okresów wypowiedzenia umowy o pracę przy umowie na czas nieokreślony.
 9. Omów odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki w spółce komandytowej.
 10. Omów zagadnienie kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 11. Wymień i opisz elementy otoczenia konkurencyjnego firmy.
 12. Wymień i opisz użytkowników analizy strategicznej.
 13. Wymień i opisz formy korzyści uzyskiwanych przez udziałowców/akcjonariuszy.
 14. Przedstaw zalety wskaźnika zysk netto do kapitałów własnych.
 15. Przedstaw rolę i znaczenie systemów ERP w przedsiębiorstwie.
 16. Omów systemy wspierające decyzje, tj. analizę "what if" (analiza wrażliwości) oraz "goal seeking" (szukanie celu).
 17. Na czym polega optymalizacja kosztów logistycznych?
 18. Czym jest koncepcja doskonałości logistycznej ABL?