Zagadnienia na egzamin dyplomowy w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Pile 2019 r. - kierunkowe

1.Mechanizm rynkowy, jego model, podstawowe parametry i funkcjonowanie
2.Wpływ automatycznych stabilizatorów polityki fiskalnej na gospodarkę
3.Rola państwa w gospodarce rynkowej
4.Stabilizacyjna funkcja państwa
5.Argumenty przemawiające za i przeciw interwencji państwa w gospodarce
6.Pojęcie i funkcje podatków
7.Bank centralny i jego funkcje
8.Inflacja i polityka antyinflacyjna
9.Bezrobocie i jego rodzaje
10.Mikroekonomia i makroekonomia- wyjaśnij różnice
11.Cykl koniunkturalny
12.Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju
13.Zasada trójpodziału władz
14.Równowaga i nierównowagi rynkowe
15.Scharakteryzuj polski system emerytalny
16.Na czym polega analiza SWOT. Scharakteryzuj jej elementy
17.Wpływ banku centralnego na koniunkturę gospodarczą
18.Relacje występujące między inflacją i bezrobociem
19.Pojęcie budżetu państwa i jego funkcja redystrybucyjna
20.Wpływ władz lokalnych na wzrost przedsiębiorczości
21.Istota i znaczenie międzynarodowej integracji gospodarczej
22.Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego- granice i bariery wzrostu gospodarczego
23.Struktura dochodów budżetowych gmin w Polsce i jej ocena z punktu widzenia samodzielności samorządu terytorialnego
24.Rola marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
25.Wydatki rządowe a efekt wypierania sektora prywatnego
26.Czynniki wzrostu gospodarczego
27.Funkcja pieniądza
28.Czynniki kształtujące popyt i podaż w gospodarce rynkowej
29.Co to jest monopol, jakie są źródła powstawania monopoli
30.Metody przeciwdziałania bezrobociu
31.Zakres podmiotowy i przedmiotowy finansów publicznych
32.Rola turystyki w rozwoju gospodarczym kraju
33.Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
34.Źródła finansowania działalności samorządu terytorialnego
35.Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
36.Wzrost i rozwój gospodarczy
37.Deficyt budżetowy i metody jego finansowania
38.Przedmiot i zadania statystyki
39. Co to jest model ekonomiczny