WYBÓR WŁADZ UCZELNI - harmonogram

HARMONOGRAM WYBORÓW DO ORGANÓW WYBORCZYCH I JEDNOOSOBOWYCH
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
W 2017 ROKU

Dyżury Uczelnianej Komisji Wyborczej – w dni powszednie: 01-20.02.2017 r. – w godz. 11.00 – 13.00, p. 114, bud. A (I. piętro).
 1. W czasie trwania dyżurów Komisji Wyborczej możliwe będzie:
  - sprawdzenie spisów wyborczych i ewentualne złożenie zażaleń;
  - zapoznanie się z Regulaminem Wyborczym;
  - wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości w powyższym zakresie:

 2. 21.02.2017 r. - wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów, sala nr 107, budynek J:
  1) o godz. 10.00 – zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
  2) o godz. 13.00 – zebranie wyborcze grupy pozostałych nauczycieli akademickich (nieposiadających tytułu ani stopnia naukowego);
 3. 23.02.2017 r. – wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów – sala nr 107, budynek J:
  godz. 13.00 – zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. 27.02-03.03.2017 r. – w godz. 10.00 – 1200 p. 114, bud. A (I. piętro) – zgłaszanie kandydatów na Rektora PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile zgodnie z zasadami określonymi w §7 ust. 4 i 5 Regulaminu Wyborczego.
 5. 10.03.2017 r. o godz. 13.00 sala nr 107, budynek J – wybory Rektora
 6. 13-24.03.2017 r. (w dni powszednie) – w godz. 10.00 – 12.00, p. 114, bud. A (I. piętro) – zgłoszenie przez Rektora-elekta kandydatów na Prorektorów na zasadach określonych w §7 ust. 6 Regulaminu Wyborczego.
 7. 14-30.03.2017 r. – w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia o wyrażeniu zgody na kandydowanie – zajęcie stanowiska wobec kandydata na Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów przez przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów na zasadach określonych w §7 ust. 8 Regulaminu Wyborczego.
 8. 06.04.2017 r. o godz. 13.00 sala nr 107, budynek J – wybory Prorektorów.

W poniższych dniach obowiązują w Uczelni godziny rektorskie:
 • 21.02.2017 r. od godz. 13.00
 • 23.02.2017 r. od godz. 13.00
 • 10.03.2017 r. od godz. 13.00
 • 06.04.2017 r. od godz. 13.00

Komisja Wyborcza informuje, iż w wyborach:
1.    Do Kolegium Elektorów:

1)    czynne prawo wyborcze przysługuje:
a)    nauczycielom akademickim, zatrudnionym na podstawie mianowania oraz umowy o pracę, także jako dodatkowym miejscu pracy;
b)    każdemu pracownikowi Uczelni niebędącemu nauczycielem akademickim, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.
2)    bierne prawo wyborcze przysługuje:
a)    nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy na podstawie mianowania oraz umowy o pracę, którzy nie
       ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
b)    pracownikowi Uczelni niebędącemu nauczycielem akademickim, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu.


2.    Na Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile:
1)    czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Kolegium Elektorów;
2)    bierne prawo wyborcze przysługuje osobie, która spełnia łącznie poniższe warunki:
a)    nie ukończyła sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osoby posiadającej tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
b)    posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
c)    posiada pięcioletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w szkolnictwie wyższym lub instytucjach naukowo-badawczych,
d)    posiada ośmioletni okres zatrudnienia w szkolnictwie wyższym na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych lub naukowo-badawczych.

3.    Na Prorektorów PWSZ im. St. Staszica w Pile:
1)    czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Kolegium Elektorów;
2)    bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym w Uczelni, jako podstawowym miejscu pracy, posiadającym co najmniej
       stopień naukowy doktora, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora –
       siedemdziesiątego roku życia.

Uczelniana Komisja Wyborcza
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile