MATURA Z MATEMATYKI - szkolenie

MATURA Z MATEMATYKI - TO NIE MUSI BYĆ TRUDNE!

PWSZ w Pile, wzorem lat ubiegłych, pragnie wesprzeć maturzystów. Specjalnie dla nich dedykowane jest szkolenie PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z MATEMATYKI, które prowadzone będzie przez doświadczonego wykładowcę akademickiego.
Przez 40 godzin trwania szkolenia, uczniowie wspólnie z naszym matematykiem, będą mieli okazję przeanalizować wymagany materiał oraz rozwiać wątpliwości dotyczące sposobu obliczeń działań matematycznych.

  • rozpoczęcie kursu: 24 LUTEGO (sobota)*
  • 40 godzin (ćwiczenia, konsultacje)
  • koszt całościowy szkolenia - 250 zł
  • ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - decyduje kolejność zgłoszeń i wniesionych opłat**

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń oraz wpłat na adres kurs@pwsz.pila.pl

W zgłoszeniu należy przesłać:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • potwierdzenie przelewu środków za szkolenie
Dane do przelewu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
nr konta: BZ WBK III O/PIŁA : 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000
-
w tytule przelewu prosimy wpisać: MATURA Z MATEMATYKI, imię i nazwisko uczestnika

MIEJSCE SZKOLENIA:

kampus akademicki PWSZ (bud. J, s. 107, ul. Podchorążych 10) MAPA KAMPUSU

* - terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone podczas pierwszych zajęć
** - maksymalny limit przyjęć wynosi 40 osób/ minimalna ilość - 20 osób (w przypadku mniejszego zainteresowania, szkolenie nie zostanie przeprowadzone)

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Liczby rzeczywiste
1.1 Zbiory i przedziały liczbowe
1.2 Działania na liczbach
1.3 Procenty
1.4 Potęgi
1.5 Pierwiastki
1.6 Wartość bezwzględna
1.7 Przybliżenia liczb
1.8 Logarytmy

2. Wyrażenia algebraiczne
2.1 Wzory skróconego mnożenia
2.2 Proporcja
2.3 Wielomiany
2.4 Wyrażenia wymierne

3. Równania i nierówności
3.1 Równania i nierówności liniowe
z jedną niewiadomą
3.2 Układy równań liniowych
z dwiema niewiadomymi
3.3 Równania i nierówności kwadratowe
3.4 Równania wielomianowe
3.5 Równania wymierne

4. Funkcje
4.1 Funkcje i jej własności
4.2 Przekształcenia wykresów funkcji
4.3 Funkcja liniowa
4.4 Funkcja kwadratowa
4.5 Proporcjonalność odwrotna
4.6 Funkcja wykładnicza

5. Ciągi liczbowe
5.1 Definicja i własności ciągów
5.2 Ciąg arytmetyczny
5.3 Ciąg geometryczny
5.4 Oprocentowanie wkładów

6. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego
6.1 Definicje , własności i związki między funkcjami
trygonometrycznymi tego samego kąta ostrego
6.2 Elementarne równania trygonometryczne

7. Planimetria
7.1 Kąty
7.2 Okręgi i koła
7.3 Trójkąty
7.4 Czworokąty
7.5 Podobieństwo

8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
8.1 Współrzędne punktu
8.2 Odległość punktów na płaszczyźnie
8.3 Prosta na płaszczyźnie kartezjańskiej
8.4 Równanie okręgu

9. Stereometria
9.1 Kąty w przestrzeni
9.2 Wielościany
9.3 Graniastosłupy
9.4 Ostrosłupy
9.5 Bryły obrotowe

10. Elementy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa