FAQ - najważniejsze zasady rekrutacyjne

REJESTRACJA ON-LINE JEST OBOWIĄZKOWA

Związane jest to z koniecznością podania przez kandydata adresu e-mail, na który przesyłane są wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji. Po zalogowaniu kandydat ma również możliwość przeglądania swoich danych, procesu rekrutacji oraz swojego statusu.
W przypadku braku adresu e-mail, kandydat ustala login i hasło. W tym przypadku wszystkie informacje przekazywane są na indywidualną skrzynkę pocztową przydzieloną w systemie IRK.


NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

  • w przypadku „nowej matury” - wpisywanie niepoprawnego numeru świadectwa dojrzałości. Często podawany jest numer świadectwa ukończenia szkoły. Numer świadectwa dojrzałości będzie znany dopiero po ogłoszeniu wyników matur;
  • wpisywanie zbyt dużej liczby przedmiotów. Na politologii wymagana jest ocena z języka polskiego oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie - nie należy podawać ocen ze wszystkich przedmiotów, ale tylko z dwóch np.: język polski oraz historia lub język polski oraz wiedza o społeczeństwie:
    - na politologii istnieje dowolność wyboru drugiego przedmiotu;
    - na kierunkach medycznych należy podać ocenę z biologii oraz z chemii, a ocenę z fizyki podaje się tylko w przypadku braku chemii;
    - na kierunkach politechnicznych podaje się ocenę z matematyki oraz z fizyki, a ocenę z chemii podaje się tylko w przypadku braku fizyki.
  • wypełnianie formularza rekrutacyjnego z włączonym Caps Lockiem (wszystko dużymi literami np. JAN KOWALSKI) oraz wszystko małymi literami (np. jan kowalski). Tak wypełnione podanie nie zostanie przyjęte;
W przypadku błędnego wprowadzenia danych należy zgłosić się do odpowiedniego sekretariatu w celu poprawienia błędnych wpisów.


FORMA DOSTARCZENIA PODANIA

Podanie powinno być dostarczone w formie wydruku komputerowego z konta osobistego kandydata. Wydruk komputerowy powinien być dwustronny.


OPŁATA REKRUTACYJNA

•    wysokość opłaty rekrutacyjnej to 80 zł;
•    przy rejestracji na kilka kierunków dokonuje się opłaty tylko za jeden - wybrany jako podstawowy.


ZASADY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości.
Konkurs świadectw obejmuje oceny na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów:
•    kierunek ekonomia: matematyka, geografia
•    kierunek filologia: język polski, język angielski
•    kierunek politologia: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie
•    kierunek praca socjalna: język polski, wiedza o społeczeństwie
•    kierunki: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne: biologia, chemia lub fizyka, jeżeli nie ma chemii
•    kierunki: budownictwo, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, transport: matematyka, fizyka lub chemia, jeżeli nie ma fizyki

Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje kandydatów zdających maturę według nowych zasad, jak i kandydatów, którzy zdawali maturę według zasad starych.


DRUGI KIERUNEK STUDIÓW STACJONARNYCH BEZ OPŁAT

Absolwent, a nawet student każdej uczelni wyższej, może odbyć studia na kolejnym kierunku studiów stacjonarnych bez ponoszenia opłat za naukę. Przy wyborze kolejnego kierunku studiów konieczne jest przejście całej procedury rekrutacyjnej, z Internetową Rejestracją Kandydatów włącznie.

WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE NA STUDIA MEDYCZNE

Od kandydatów na studia na kierunek: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badania można odebrać w sekretariacie odpowiedniego kierunku. Badania są bezpłatne.


STUDIA MAGISTERSKIE

Studia te skierowane są do absolwentów kierunków ekonomicznych, humanistycznych, medycznych. Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów, niż Praca Socjalna pierwszego stopnia, zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie zajęć dydaktycznych, wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu.


STUDIA DUALNE NA KIERUNKACH INŻYNIERSKICH

Studia dualne to innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. Ich przewagą nad tradycyjnym modelem studiów, jest to, że w chwili ich podjęcia student kierowany jest do konkretnej firmy, traktowany jest jak pracownik - zyskuje takie same prawa, ale i obowiązki. Odbywa także więcej godzin praktyk, niż studenci standardowego trybu, realizuje specjalistyczne projekty branżowe, otrzymuje stypendium fundowane przez pracodawcę, a po zakończeniu studiów także certyfikat, potwierdzający zdobyta wiedzę i umiejętności w konkretnej firmie. Studia te doskonale przygotowują wysoko wykwalifikowanych specjalistów, kształconych w rzeczywistym środowisku konkretnej firmy.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile jest jedną z nielicznych w kraju, prowadzących ten typ studiów na tak szeroką skalę.