Wymagane dokumenty

 1. podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu,
 2. oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez uczelnię) – tylko w przypadku studiów pierwszego stopnia,
 4. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu na Uczelni) - dotyczy kandydatów na studia II stopnia,
 5. kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu na Uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,
 6. umożliwia się złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia przez absolwentów, dla których nie upłynął ustawowy termin wydania dyplomu przez uczelnię,
 7. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku – dotyczy kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne,
 8. kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika sekretariatu właściwego Instytutu PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile,
 9. dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zamieszczenie zdjęcia w formie elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
 10. dowód opłaty rekrutacyjnej,
 11. w przypadku kandydatów na kierunek Pielęgniarstwo - studia pomostowe, dodatkowo należy dostarczyć prawo wykonywania zawodu, dyplom pielęgniarski, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu oraz potwierdzenie przebiegu pracy zawodowej,
 12. w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie/ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości,
 13. oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej,
 14. w przypadku przyjęcia na studia, student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września, dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia.
Po dokonaniu rejestracji ON-LINE, dokumenty należy złożyć w sekretariacie danego Instytutu:
 • Sekretariat INSTYTUTU OCHRONY ZDROWIA
  dla kierunków: FIZJOTERAPIA, PIELʘGNIARSTWO, KOSMETOLOGIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE - bud. B, parter, s. 6
 • Sekretariat INSTYTUTU EKONOMICZNEGO
  dla kierunku: EKONOMIA - bud. B, II piętro, s. 211
 • Sekretariat INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO
  dla kierunków: FILOLOGIA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA - bud. D, II piętro, s. 209
 • Sekretariat INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO
  dla kierunków: BUDOWNICTWO, ELEKTROTECHNIKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TRANSPORT - bud. J, I piętro, s. 119, 120