Wymagane dokumenty

 1. podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu,
 2. kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez uczelnię lub notariusza,
 3. kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej / ponadgimnazjalnej poświadczona przez uczelnię – tylko w przypadku studiów pierwszego stopnia,
 4. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku – dotyczy kierunków: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne,
 5. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zamieszczenie zdjęcia w formie elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
 6. dowód opłaty rekrutacyjnej – osobno dla każdego wybranego kierunku,
 7. w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie / ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości. W przypadku przyjęcia na studia, student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia,
 8. oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej konkursie,
 9. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich potwierdzoną przez uczelnię lub notariusza,
 10. kopię suplementu do dyplomu potwierdzoną przez uczelnię lub notariusza – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,
 11. zaświadczenie o średniej ważonej punkami ECTS za studia, a w stosunku studentów rozliczanych w systemie bez punktów ECTS jest to średnia arytmetyczna za studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie - tylko w przypadku studiów drugiego stopnia,
 12. umożliwia się złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia przez absolwentów, dla których nie upłynął ustawowy termin wydania dyplomu przez uczelnię,
 13. w przypadku złożenia świadectw i dyplomów zagranicznych oraz innych dokumentów z informacjami o przebiegu kształcenia należy dodatkowo złożyć ich tłumaczenie na język polski przez osoby wskazane w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447zpóźn.zm.).

Po dokonaniu rejestracji ON-LINE, dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji
(budynek A, pokój nr 5).