Rekrutacja


Projekt „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

REKRUTACJA DO WSZYSTKICH ZADAŃ W PROJEKCIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. Osoby, które nie zdążyły się zarejestrować informujemy, że we wrześniu 2019 r. odbędzie się rekrutacja do drugiej edycji projektu.

PRZED UZUPEŁNIANIEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM

  • Formularz zgłoszeniowy SZLIFOWANIE DIAMENTÓW (osoby w wieku 14-16 l., które zakwalifikowały się co najmniej do etapu rejonowego konkursów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka, matematyka) organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub te, które zostały laureatami konkursów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych (przyroda, chemia, biologia, fizyka, matematyka) organizowanych przez Gminę Piła) lub te osoby, które z co najmniej 2 przedmiotów (przyroda, chemia, biologia, fizyka, matematyka) uzyskały na świadectwie oceny bardzo dobre i/lub celujące(w roku szkolnym 2017/2018). Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć skan/kserokopię świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

Wszystkie formularze dostępne są również w wersji tradycyjnej - do pobrania (jako załączniki do regulaminów).

 

UWAGA! Do zadania ODKRYWANIE TALENTÓW w pierwszej kolejności przyjmowane będą kandydatury dzieci z rodzin, gdzie dochód w rodzinie na osobę uprawnia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Dla uzyskania preferencji niezbędne jest złożenie odpowiedniego zaświadczenia, którego wzór wraz z wnioskiem do MOPS o jego wydanie znajduje się TUTAJ.

W drugiej kolejności będą przyjmowane kandydatury rodzin deklarujących udział dziecka niepełnosprawnego. Dla uzyskania preferencji niezbędne jest złożenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w pierwszej kolejności w formie skanu podczas składania formularza zgłoszeniowego).

W dalszej kolejności będą przyjmowane kandydatury rodzin gdzie rodzic/opiekun prawny zgłasza się wspólnie z dzieckiem. W przypadku dalszej równoważności o zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje pierwszeństwo przesłania formularza zgłoszeniowego.

Partnerem projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest Gmina Piła.