Ubezpieczenie NNW

Szanowni Studenci!

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 dokonano wyboru Ubezpieczyciela dla NNW studentów PWSZ. Ubezpieczycielem jest: Interrisk TU S.A.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

Ogólne zasady ubezpieczenia:

1. Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS z dnia 24 kwietnia 2017 roku
2. Deklaracja przystąpienia

Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla studentów na rok akademicki 2017/2018 wynosi:

 

Suma ubezpieczenia Składka za 1 osobę
20 000 zł 48 zł

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstw, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
 • koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy,
 • śmierć opiekuna prawnego lub rodzica ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwegowypadku,
 • pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenie/użądlenie,
 • wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.


Powyższy zakres ochrony został dodatkowo rozszerzony o:

 • oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • odmrożenia,
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby,
 • poważne zachorowanie ( nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek,
 • transplantacja głównych organów, poliomeltis, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia
 • aplastyczna, stwardnienie rozsiane),
 • koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku.


KROK 1
Wypełnij deklarację.
(Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia do pobrania druk ze strony internetowej PWSZ lub na terenie uczelni).


KROK 2
Dokonaj wpłaty na numer konta bankowego Interrisk TU S.A. w wysokości 48,00 zł w tytule
przelewu wpisując numer umowy ubezpieczenia tj. EDUAP 048452 z podaniem imienia i
nazwiska osoby dokonującej opłatę oraz rok urodzenia.
Nr rachunku bankowego: 30 1240 6960 7170 0012 5004 8452


KROK 3
Po dokonaniu przelewu należy przesłać go wraz z deklaracją przystąpienia na adres:
malgorzata.andrzejewska@np.com.pl


Zgłoszenie do ubezpieczenia oraz wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2017 r.


Osoba do kontaktu:
Zastępca Dyrektora – Małgorzata Andrzejewska tel. 607 233 951
malgorzata.andrzejewska@np.com.pl


ZGŁOSZENIE SZKODY W INTERRISK TU S.A. Z UBEZPIECZENIA NNW STUDENTÓW PWSZ


Szkody będące następstwem NW można zgłaszać przez stroną internetową
https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1


Numer polisy ubezpieczeniowej niezbędnej przy zgłoszeniu szkody będącej następstwem NW:

 • EDUAP nr 048452 - okres ubezpieczenia od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.