Ubezpieczenie NNW

Szanowni Studenci i Pracownicy!

Informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 dokonano wyboru Ubezpieczyciela dla NNW studentów i pracowników PWSZ. Ubezpieczycielem jest: PZU SA

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

STUDENTÓW I PERSONELU SZKÓŁ WYŻSZYCH

 załączniki:

Ogólne zasady ubezpieczenia (osób fizycznych w życiu prywatnym)
Ogólne zasady ubezpieczenia (opiekunów)
Ogólne zasady ubezpieczenia (następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu)

Deklaracja przystąpienia

Dobrowolne ubezpieczenie NNW dla studentów i pracowników PWSZ na rok akademicki 2016/2017 wynosi:

 

Suma ubezpieczenia Składka za 1 osobę
20 000 zł 43 zł

 

Przedmiot ubezpieczenia to następstwa:

• nieszczęśliwego wypadku,

• zawału serca,

• krwotoku śródczaszkowego,

• obrażeń ciała, których zaistnienie zostało spowodowane atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie,

oraz:

• śmierć ubezpieczonego spowodowana sepsą,

• śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu studenta, spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, rozszerzyliśmy zakres ubezpieczenia o:

• zdiagnozowanie sepsy,

• śmierć ubezpieczonego na terenie uczelni.

 

Zapewniamy ochronę w każdej sytuacji, np. w czasie nauki i prowadzenia zajęć, w drodze na zajęcia, a także w czasie wolnym, w tym także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie) oraz w życiu prywatnym – w kraju i za granicą 24h na dobę. Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas przerw zimowych, wakacji i dni świątecznych. Oferta jest skierowana zarówno do studentów, jak i do personelu placówek szkół wyższych. Warto zwrócić uwagę, że PZU nie stosuje w tym ubezpieczeniu ograniczeń wiekowych.

 

 

OC W ŻYCIU PRYWATNYM STUDENTÓW

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna studenta, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe podczas odbywania praktyk poza siedzibą szkoły oraz za szkody wyrządzone wskutek amatorskiego uprawiania snowboardu. Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo w życiu prywatnym, ponieważ chroni ubezpieczonego w razie konieczności zapłaty odszkodowania innym osobom z tytułu wyrządzonej im szkody. Polisa chroni ubezpieczonego zarówno w miejscu jego zamieszkania, jak i poza nim, w tym również podczas przebywania na uczelni, wyjazdu na wakacje, amatorskiego uprawiania sportu. Zapewnia także ochronę ubezpieczeniową w razie szkód wyrządzonych innym osobom w związku z posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości, ruchomości, urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego.

 

Składka za zakres podstawowy z rozszerzeniem odpowiedzialności o szkody powstałe podczas odbywania praktyk poza siedzibą szkoły oraz szkody wyrządzone wskutek amatorskiego uprawiania snowboardu.

.

 

Suma gwarancyjna na 1 osobę

Składka dla studentów: medycyny, stomatologii, pielęgniarstwa, położnictwa, farmacji

Składka dla studentów pozostałych kierunków

5 000 zł

10 zł

5 zł

10 000 zł

15 zł

10 zł

15 000 zł

17 zł

15 zł

20 000 zł

20 zł

17 zł

25 000 zł

22 zł

20 zł

50 000 zł

30 zł

25 zł

100 000 zł

50 zł

40 zł

 

 

UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego nauczyciela, opiekuna lub wychowawcy wobec osób trzecich za szkody na osobie i szkody rzeczowe będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) powstałe w związku z wykonywanym przez ubezpieczonego zawodem oraz z posiadanym w związku z wykonywanym zawodem mieniem. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa. Nauczyciel, wychowawca i opiekun otrzymuje ochronę ubezpieczeniową OC niezależnie od miejsca wykonywania swojego zawodu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, wychowawców i opiekunów, ubezpieczeniem objęliśmy również szkody, które zaszły na terenie państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Ochroną objęliśmy także odpowiedzialność cywilną związaną z wykonywaniem czynności wychowawczo‑opiekuńczych podczas wycieczek lub wymiany młodzieży, organizowanych przez uczelnie znajdujące się na terenie RP, w których zatrudniony jest nauczyciel, wychowawca lub opiekun.

 

 

Suma gwarancyjna na 1 osobę

Składka za 1 osobę

100 000 zł

5 zł

 

Jak się ubezpieczyć?

KROK 1

Wybierz interesujące Cię warianty ubezpieczenia np. NNW lub NNW + OC (uwzględniając sumę gwarancyjną w OC oraz profil studiów)

KROK 2

Obowiązkowo wypełnij deklarację / listę przystąpienia do ubezpieczenia.

(Lista przystąpienia do ubezpieczenia u Agenta PZU SA . Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia do pobrania druk ze strony internetowej PWSZ lub u Agenta PZU SA).

KROK 3

Zgłoszenia do ubezpieczenia oraz wpłaty można dokonywać indywidualnie lub grupowo na terenie PWSZ:

Budynek A, II piętro, pokój 211 u Agenta PZU SA – Joanna Nieżychowska (tel. 605 410 835)

W godzinach od 9.00 do 13.00 w dniach:

- październik 11, 13, 17, 19, 24, 26,

- listopad 2, 7, 9, 14, 16, 18.

Dane niezbędne przy ubezpieczeniu: imię i nazwisko studenta, PESEL oraz adres zamieszkania

Zgłoszenie do ubezpieczenia oraz wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2016 r.

 

Osoby do kontaktu:

Agent PZU SA – Joanna Nieżychowska tel. 605 410 835 jniezychowska@agentpzu.pl

Specjalista Produktowy - Monika Knopińska tel. 67 308 26 59, 666 889 458, mknopinska@pzu.pl

Organizator Sprzedaży Agencyjnej - Ewa Ratajczak tel. 67 308 26 59, 727 020 135 ewratajczak@pzu.pl


 

ZGŁOSZENIE SZKODY W PZU S.A.

Z UBEZPIECZENIA NNW STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW PWSZ

Szkody będące następstwem NW można zgłaszać telefonicznie z dowolnego miejsca przez całą dobę, pod numerem infolinii PZU S.A.:

  • 801 102 102 ( z telefonu stacjonarnego)
  • 22 566 55 55 ( z telefonu stacjonarnego lub komórkowego)

Skorzystanie z usługi ASSISTANCE pod numerem telefonu:

  • 22 566 55 55 ( Centrum alarmowe PZU )

Zgłoszenie szkody przez INTERNET:

  • www.pzu.pl

Numer polisy ubezpieczeniowej niezbędnej przy zgłoszeniu szkody będącej następstwem NW:

  • JPA 12061351 - okres ubezpieczenia od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
  • IPA 12061256 - okres ubezpieczenia od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
  • HPA 12061151 - okres ubezpieczenia od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
  • GPA 12062130 - okres ubezpieczenia od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.