Konferencja ROZWÓJ REGIONALNY

INSTYTUT EKONOMICZNY PWSZ w Pile zaprasza. Konferencja odbędzie się 20-21 kwietnia 2017 roku


CEL KONFERENCJI
Głównym celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących na determinanty rozwoju zrównoważonego z perspektywy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Podczas konferencji analizie poddany zostanie proces rozwoju zrównoważonego w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, przyjmując różne perspektywy badawcze - lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich oraz wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. 

TEMATYKA KONFERENCJI
Proponujemy dyskusję wokół następujących problemów:
•    rozwój zrównoważony w regionie, w Polsce i w Unii Europejskiej – przepływy  i współzależności
•    polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju zrównoważonego – efekty  i perspektywy
•    rozwój gospodarczy a zasoby środowiskowe na obszarach wiejskich
•    kształtowanie się nowoczesnego rynku pracy i kapitału ludzkiego
•    ekonomika edukacji
•    MŚP a rozwój zrównoważony regionów w Polsce i w UE
•    zrównoważony rozwój samorządowych przestrzeni regionalnych
•    paradygmat zrównoważonego rozwoju i jego ewolucja

W czasie obrad konferencji planowane jest wydzielenie oddzielnego panelu dyskusyjnego związanego z ekonomiką edukacji.
Jednocześnie obrady konferencyjne będą stanowić Zjazd Założycielski dla Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Edukacji.


JĘZYK KONFERENCJI
Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski i angielski.

Zapraszamy na stronę KONFERENCJI - TUTAJ


Patronat Honorowy: