Aktualności CSM

Od marca 2018 r. kadra Instytutu Ochrony Zdrowia, która będzie prowadziła zajęcia w CSM odbywa liczna szkolenia z zakresu symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, w tym organizacji egzaminów OSCE.

W czerwcu 2018 r. Senat zatwierdził Program Rozwojowy kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile. Dokument opracowany został przez PWSZ w Pile w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile, który jest również partnerem całego projektu. Zawiera on uszczegółowienie koncepcji i planu kompleksowych działań związanych przede wszystkim z wdrożeniem symulacji medycznej do programu kształcenia na pielęgniarstwie. Program obejmuje m.in. ogólny plan zajęć w CSM, efekty kształcenia przypisane do sal i wiele innych ważnych elementów dot. funkcjonowania CSM.  Nadzór nad realizacją programu sprawuje kierownik CSM.

We wrześniu 2018 r. opracowanych zostało 45 scenariuszy symulacji niskiej wierności, będących podstawą do prowadzenia zajęć metodą symulacji niskiej wierności. Scenariusze napisała kadra Instytutu Ochrony Zdrowia, która ukończyła część cyklu szkoleń z zakresu symulacji medycznej.

W październiku 2018 r. na kierunku Pielęgniarstwo rozpoczęły się zajęcia prowadzone metodami symulacji  niskiej wierności. Zajęcia prowadzone są tymczasowo w obecnych pracowniach pielęgniarskich w budynku „B”. Prowadzone są przez przeszkolony personel – instruktorów symulacji medycznej we współpracy z technikami symulacji medycznej.

Od czerwca 2018 r. w budynku „A”  trwają prace modernizacyjne. Obecnie zmierzają one ku końcowi.

Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.