Harmonogram wsparcia w projekcie CSM

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
pn.”Centrum Symulacji Medycznychkierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile”,
realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile
w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica w 2018 r.
- aktualizacja 8.10.2018 r.
 
Uwaga: 
  1. Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie zostanie uzupełniony o szkolenia, kursy, staże  planowane na 2019 i 2020 r., niezwłocznie po uzyskaniu szczegółowych informacji o terminach oraz nie później, niż 30 dni przed planowanym udzieleniem wsparcia.
  2. Szkolenie pn. Egzamin OSCE dla instruktorów i techników symulacji” zostało przełożone na 2019 r.
 
 
Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.