Opis projektu CSM

Opis projektu pn. Centrum Symulacji Medycznych n kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.
Projekt pt. „Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, nr WND-POWR.05.03.00-00-0080/17, w kwocie 2 557,3 tys. zł finansowany jest w 100 %
z Europejskiego Funduszu Społecznego  i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo.  poprzez włączenie metody symulacji medycznej do programu studiów, Symulacja medyczna, polega na odtworzeniu możliwego przypadku chorobowego pacjenta w szpitalu -  w warunkach pracowni dydaktycznej, z możliwością komunikacji z pacjentem.

Efekty projektu  w ramach kompleksowych działań:
  • Działanie nr 1 - to cykl szkoleń dla przyszłej kadry Centrum Symulacji Medycznych, w tym dla 9 instruktorów symulacji i  2 techników symulacji w celu nabycia umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Pielęgniarstwo metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, a także umiejętności pisania scenariuszy symulacyjnych i prowadzenia analizy zajęć czyli debriefingu.
  • Działanie nr 2 - to opracowanie przez nauczycieli po części szkoleń z symulacji kilkudziesięciu scenariuszy symulacyjnych, niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, które stanowić będą podstawę zajęć prowadzonych metodą symulacji. Scenariusz prosty – zapewni naukę wykonywania poszczególnych czynności jak np. wkłucie, ale bez komunikacji z pacjentem. Kiedy student nauczy się czynności to może ćwiczyć scenariusz pośredniej wierności czyli wykonywanie kilku czynności i komunikacja z pacjentem. Następnie student może ćwiczyć scenariusz wysokiej wierności czyli ćwiczyć całą sytuację medyczną. Scenariusz taki zawiera opis przypadku jak np. postępowanie  z pacjentem po udarze. Do scenariusza przypisane są zawsze efekty kształcenia.
  • Działanie nr 3 - to  stworzenie na II piętrze budynku A i nowoczesne wyposażenie pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku Pielęgniarstwo. W skład Centrum wejdzie 1 Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności z pomieszczeniem kontrolnym i pomieszczeniem do  analizy zajęć oraz 4 sale symulacji  niskiej wierności: sala ALS, BLS, sala umiejętności pielęgniarskich i sala umiejętności technicznych.

W Sali BLS student na fantomach, które wyglądają i ważą jak człowiek w danym wieku może przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy np.  przy omdleniach, utracie przytomności czy zakrztuszeniach, które możliwe są do wykonania w warunkach ulicznych. Takie fantomy student może myć i przećwiczyć cała toaletę pacjenta.
W Sali umiejętności technicznych student może przećwiczyć na trenażerach prostych i modelach czyli fragmentach ciała ludzkiego, podstawowe czynności zabiegowe jak podaż leków dożylnych, podskórnych.

W Sali ALS student na elektronicznych fantomach może ćwiczyć zaawansowane procedury czynności ratunkowych możliwych do realizacji w warunkach szpitalnych jak np.  intubacja, założenie wkłucia, uciskanie klatki piersiowej.

Najważniejsza sala, czyli sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności

Sala ta będzie wyglądała jak typowa sala chorych w szpitalu z łóżkami dla pacjenta dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia, a także ze stanowiskiem dla pielęgniarki. Przy łóżkach znajdować się będą panele medyczne z doprowadzonym powietrzem i próżnią. Na łóżkach będą leżeć pacjenci- czyli sterowane symulatory pacjentów wraz z monitorami pacjenta. Sterowanie bezprzewodowym symulatorem realizować będzie instruktor symulacji w pomieszczeniu sterowni,  zwanym często pomieszczeniem kontrolnym. Oprogramowanie symulatora zapewnia ustawienie i sterowanie parametrami jak np. tętno, oddech, ciśnienie, a także możliwa jest obustronna komunikacja z pacjentem dzięki bibliotece nagranych wcześniej odpowiedzi lub w formie odpowiedzi instruktora poprzez mikrofon w sterowni.

Nad łóżkami zamontowane będą kamery i mikrofony, ponieważ technik symulacji w pomieszczeniu sterowni, w którym znajdować się będzie oprogramowanie do sterowania całym systemem multimedialnym, nagrywać będzie sesję symulacyjną. W efekcie powstanie nagranie na którym widoczne będą zarówno parametry z symulatora, z monitora pacjenta jak i zachowania studentów.
Z takim nagraniem studenci wraz z instruktorem symulacji udają się bezpośrednio, jeszcze „w emocjach” do pomieszczenia debriefingu, w którym na monitorze o dużej przekątnej analizują swoje  zachowania i pracę. Do Sali wysokiej wierności studenci wchodzą w bardzo grupach – po 4-5 osób. Pozostali czekający na swoją kolej studenci mogą śledzić poczynania kolegów albo w sali debriefingu albo dzięki nowoczesnej aplikacji przez Internet, z laptopów w innych pomieszczeniach obiektu.

W pomieszczeniu kontrolnym instruktor symulacji może obserwować studentów nie tylko w monitorach ale również przez zamontowane lustro weneckie. Sterownia znajdować się będzie pomiędzy salą wysokiej wierności, a salą ALS, do której instruktor znajdujący się w sterowni będzie miał również zapewnioną widoczność przez lustro.
W pozostałych pomieszczeniach dydaktycznych, czyli salach niższej wierności również zamontowane będą kamery. Takie działanie umożliwi przeprowadzenie nowoczesnego egzaminu OSCE, już w 2020 r. dla studentów rocznika 2017 r. którzy przejdą w Centrum cały cykl kształcenia.

Zajęcia w budynku CSM rozpoczną się w I kw. 2019 r.

Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.