Kierunek Fizjoterapia - jednolity, magisterski

Kierunek studiów jest przyporządkowany do obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Program studiów przewiduje 10 semestrów i 300 punktów ECTS, koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających jednolitym studiom magisterskim.
    Program studiów obejmuje 5215 godzin dydaktycznych, w tym 560 godzin praktyk semestralnych i  960 godzin praktyk fizjoterapeutycznych. Program studiów uwzględnia wymagania sprecyzowane w projekcie standardów dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia (Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zaleceń do opracowania planu nauczania na jednolitych 5-letnich studiach w zakresie fizjoterapii od roku akademickiego 2017/2018 z dnia 15.12.2016).

Absolwent jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, dziećmi, młodzieżą a także z różnymi specjalnościami medycznymi w zakresie stosowania czynników fizycznych naturalnych oraz sztucznie wytworzonych, w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Absolwent posiada następujące kwalifikacje w obszarze wiedzy:
 • zna i rozumie podstawowe elementy biologii klinicznej, anatomii, psychologii i posiada wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej,
 • zna i rozumie problemy niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym oraz potrafi je scharakteryzować,
 • zna i rozumie zasady kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami fizjoterapeutycznymi,
 • zna fakty historyczne fizjoterapii i rehabilitacji,
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • zna zastosowanie sprzętu stosowanego w fizjoterapii oraz rozumie zasady jego funkcjonowania, zna zasady BHP,
 • zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, prawa fizjoterapeutycznego i medycyny,
 • zna zasady i etapy tworzenia procesu badawczego,
 • zna i rozumie zasady etyki, zasady prawa autorskiego, w obszarze umiejętności:
 • potrafi wykonywać techniki metod specjalnych, zabiegi z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej, fizykoterapii, masażu leczniczego, wykorzystując również do tego sprzęt specjalistyczny,
 • potrafi interpretować zmiany patologiczne schorzeń, wyjaśniać kształtowanie kontroli postawy ciała, wzorców ruchowych,
 • potrafi prawidłowo dobierać i przeprowadzać testy funkcjonalne, analizę biomechaniczną i kinezjologiczną,
 • potrafi ocenić stany zagrożenia życia,
 • potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami ICT i narzędziami informatycznymi, wyciągać wnioski z badań naukowych i obserwacji, analizować wyniki badań diagnostycznych, wykorzystywać wyniki badań naukowych w praktyce,
 • potrafi współpracować z zespołem interdyscyplinarnym,
 • potrafi komunikować się z pacjentem i jego rodziną przy użyciu różnych technik, dostrzec uwarunkowania kulturalne,
 • potrafi przygotować program fizjoterapeutyczny i program adaptowanej aktywności ruchowej,
 • potrafi się posługiwać językiem fachowym: obcym na poziomie B2+, migowym i łacińskim, w obszarze kompetencji społecznych:
 • jest gotowy do ciągłego rozwoju zawodowego i dbania o prestiż zawodowy,
 • jest gotowy do kreatywnego i nowoczesnego rozwiązywania problemów terapeutycznych oraz brania za nie odpowiedzialności,
 • jest gotowy do współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia, organizowania prac w zespole terapeutycznym,
 • jest gotowy do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną,
 • jest gotowy do prezentowania postawy promującej zdrowie i aktywność fizyczną.
Główne cele kształcenia:
 • Cel  1. Uzyskanie kompetencji zawodowych umożliwiających świadczenie usług z zakresu fizjoterapii na najwyższym poziomie wiedzy współczesnej. Przedstawiony program kształcenia jest zgodny z wytycznymi zawartymi w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty oraz w komunikacie Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zaleceń dotyczących opracowania planu kształcenia na jednolitych 5-letnich studiach w zakresie fizjoterapii od roku akademickiego 2017/2018 z dnia 15.12.2016) i umożliwia po spełnieniu ustawowych wymagań zdobycie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Przyjęte w programie efekty kształcenia dotyczą wiedzy z zakresu podstawowych nauk medycznych, nauk ogólnych z językiem obcym, nauk w zakresie podstaw fizjoterapii, nauk w zakresie fizjoterapii klinicznej, a także praktyki semestralne i praktyki fizjoterapeutyczne (Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu; Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych; Fizjoterapia w wieku rozwojowym), praca magisterska oraz przedmioty do wyboru według autorskiej oferty uczelni.
 • Cel  2. Opanowanie umiejętności diagnostyki funkcjonalnej w różnych jednostkach chorobowych. WCPT określa, że w ramach swoich usług absolwent kierunku Fizjoterapia posiada kompetencje do badania, oceniania, diagnozy funkcjonalnej, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego. Absolwent zdobędzie umiejętność rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów, planowania i wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych, dostosowania ich do aktualnych potrzeb, w tym różnorodnych form ćwiczeń leczniczych, fizykoterapii, masażu i innych, z uwzględnieniem oczekiwań osób chorych jak też osób pragnących poprawić kondycję i wygląd.
 • Cel 3. Opanowanie umiejętności programowania postępowania usprawniającego oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych, opracowywania programów profilaktycznych w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych. Szeroki wachlarz zajęć praktycznych zawarty w ofercie programowej umożliwia studentom doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie tworzenia, wykonywania, weryfikacji oraz modyfikacji programu usprawniania osób z dysfunkcjami w różnych jednostkach chorobowych.
 • Cel 4. Umiędzynarodowienie studiów dzięki realizacji zajęć z udziałem ekspertów międzynarodowych, poprzez wyjazdy studyjne, odbywanie praktyk w ośrodkach zagranicznych oraz wyjazdy w ramach programu Erasmus.   
 • Cel 5. Uzyskanie kompetencji społecznych umożliwiających wypełnianie zobowiązań społecznych oraz podtrzymywanie etosu zawodu, a także wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki.
  Program studiów uwzględnia zagadnienia z zakresu filozofii, bioetyki, a także socjologii. Wiedza i umiejętności z tego zakresu determinują zdobycie kompetencji z zakresu komunikacji klinicznej, niezbędnych do wykonywania pracy fizjoterapeuty w interakcji z pacjentami, przełożonymi, współpracownikami, opiekunami i innymi pracownikami ochrony zdrowia.
 • Cel 6. Nabycie umiejętności uczenia się przez całe życie warunkującej samodzielność w realizacji pracy zawodowej w jednostkach ochrony zdrowia, placówkach dla osób z niepełnosprawnością, ośrodki sportowych oraz jednostkach naukowo-badawczych.
Utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia wpisuje się w zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku „WIELKOPOLSKA 2020”, a szczególnie w zawartą w niej strategię polityki społecznej, w priorytecie drugim: „Zdrowi Wielkopolanie”. Kształcenie magistrów fizjoterapii jest także komplementarne z Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 „WIELKOPOLSKA 2014+”.
    
Praktyki zawodowe są i będą kluczowym elementem kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, stanowią integralną część planu studiów, są jednym z warunków koniecznych do uzyskania dyplomu, a liczba godzin przeznaczona na ich realizację uwidoczniona jest w indeksie/suplemencie odnoszącym się do dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia w zawodzie, czyli wiedzy i umiejętności z tzw. pierwszej ręki jak prawidłowo diagnozować i wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne. Ponadto zdobywanie kompetencji zawodowych w dziedzinie fizjoterapii. Celem praktyk jest również rozwijanie, ocenianie i praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności, które student zdobywa w toku studiów.     
Studenci w trakcie odbywania praktyk zawodowych stają się członkami zespołu terapeutycznego w różnych sytuacjach zawodowych, mogą próbować podejmować pierwsze samodzielne decyzje terapeutyczne pod opieką fizjoterapeuty. Ponadto posiadają możliwość obserwacji, nawiązywania właściwych relacji z pacjentem i jego rodziną, kształtowania własnego kierunku rozwoju i kariery w tym zawodzie.

Praktyka w pracowni fizykoterapii

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Ponadto student zna i rozumie szczegółową wiedzę na temat rodzajów energii stosowanych w fizykoterapii oraz mechanizmów działania określonych czynników fizykalnych stosowanych w procesie usprawniania w jednostkach chorobowych. Student potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii i wykorzystywać oraz obsługiwać aparaturę i sprzęt do fizykoterapii i oceny funkcjonalnej. Student jest gotów do dbałości o bezpieczeństwo współpracowników oraz własne.

Praktyka w pracowni kinezyterapii

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Student zna i rozumie podstawy oraz zasady stosowania postępowania usprawniającego u osób z chorobami i dysfunkcjami - stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego. Ponadto zna i rozumie wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne zabiegów fizjoterapeutycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania. Student potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu kinezyterapii, terapii manualnej i masażu leczniczego oraz wykorzystuje i obsługuje aparaturę i sprzęt do kinezyterapii i oceny funkcjonalnej. Student potrafi ocenić stan funkcjonalny pacjenta potrzebny do programowania i kontrolowania procesu fizjoterapii. Student jest gotów do organizowania prac w zespole terapeutycznym oraz określania kierunków jego działania.

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Student posiada wiedzę z zakresu opisu i interpretacji różnych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym stosowanie środków fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji, reakcje człowieka na chorobę, uraz i przewlekłą niepełnosprawność. Student potrafi dobierać prawidłowo badanie diagnostyczne i testy funkcjonalne dla potrzeb fizjoterapii dla pacjentów w każdym wieku z różnymi dysfunkcjami. Ponadto potrafi wykonywać zabiegi z zakresu fizjoterapii u osób z chorobami i dysfunkcjami dotyczącymi różnych narządów i układów- stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego. Student potrafi współpracować z zespołem interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem i prowadzić dokumentację pacjentów, zakładów fizjoterapii oraz inną w zakresie fizjoterapii. Student jest gotów do kreatywnego i nowoczesnego rozwiązywania problemów terapeutycznych, a także brania za nie odpowiedzialności.

PRAKTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Fizjoterapia w wieku rozwojowym I, II
    Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Posiada wiedzę i rozumie mechanizmy oddziaływania specjalnych metod fizjoterapii: metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej oraz terapii manualnej. Potrafi wykorzystywać różne formy aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych. Umie dobierać prawidłowo badanie diagnostyczne i testy funkcjonalne dla potrzeb fizjoterapii dla pacjentów w każdym wieku z różnymi dysfunkcjami. Potrafi wykonywać zabiegi z zakresu fizjoterapii u osób z chorobami i dysfunkcjami dotyczącymi różnych narządów i układów- stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego oraz wykorzystać techniki lub elementy metod specjalnych fizjoterapeutycznych. Umie współpracować z zespołem interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem oraz potrafi prowadzić dokumentację pacjentów, zakładów fizjoterapii oraz inną w zakresie fizjoterapii. Student jest gotów do. kreatywnego i nowoczesnego rozwiązywania problemów terapeutycznych, a także brania za nie odpowiedzialności.

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych I, II
    Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Posiada wiedzę z zakresu opisu i interpretacji różnych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym stosowanie środków fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji, reakcje człowieka na chorobę, uraz i przewlekłą niepełnosprawność. Potrafi dobierać prawidłowo badanie diagnostyczne i testy funkcjonalne dla potrzeb fizjoterapii dla pacjentów w każdym wieku z różnymi dysfunkcjami. Wykonuje zabiegi z zakresu fizjoterapii u osób
z chorobami i dysfunkcjami dotyczącymi różnych narządów i układów- stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego. Potrafi dostosować postępowanie fizjoterapeutyczne w zależności od wprowadzonej farmakoterapii w różnych jednostkach chorobowych oraz prowadzić dokumentację pacjentów, zakładów fizjoterapii oraz inną w zakresie fizjoterapii. Student jest gotów do kreatywnego i nowoczesnego rozwiązywania problemów terapeutycznych, a także brania za nie odpowiedzialności.

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu I, II
     Student zna i rozumie zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych, zasady BHP w pracowni fizjoterapii. Posiada wiedzę na temat mechanizmów oddziaływania specjalnych metod fizjoterapii: metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji oraz terapii manualnej. Potrafi dobierać prawidłowo badanie diagnostyczne i testy funkcjonalne dla potrzeb fizjoterapii dla pacjentów w każdym wieku z różnymi dysfunkcjami. Interpretować wiedzę z zakresu zmian patologicznych w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem, lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Posiada umiejętność wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii u osób z chorobami i dysfunkcjami dotyczącymi różnych narządów i układów- stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego oraz wykorzystać techniki lub elementy metod specjalnych fizjoterapeutycznych. Stosuje przedmioty ortopedyczne na każdym etapie usprawniania oraz umie poinstruować i nauczyć pacjentów korzystania z nich. Prowadzi dokumentację pacjentów, zakładów fizjoterapii oraz inną w zakresie fizjoterapii. Student jest gotów do prezentowania postawy promującej zdrowie i aktywność fizyczną w społeczeństwie.

Wymiar i zakres praktyk zawodowych
Praktyka zawodowa na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, obejmuje łącznie 1520 godzin ćwiczeń praktycznych i 58 punktów ECTS. W tym praktyki semestralne obejmują 560 godzin i 20 punktów ECTS, a Praktyka fizjoterapeutyczna obejmuje 960 godzin i 38 punktów ECTS.

Praktyki semestralne obejmują:
 • praktykę w pracowni fizykoterapii, 170 godzin, 6 punktów ECTS
 • praktykę w pracowni kinezyterapii, 170 godzin, 6 punktów ECTS
 • praktykę w zakresie fizjoterapii klinicznej, 220 godzin, 8 punktów ECTS

Praktyka fizjoterapeutyczna spełnia kryterium wybieralności, ponieważ student nie tylko decyduje o miejscu jej odbycia, ale dokonuje świadomego wyboru jednego z co najmniej trzech zakresów tematycznych, obejmuje 960 godzin, 38 punktów ECTS :
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym I - semestr IX
 • fizjoterapia w chorobach wewnętrznych I - semestr IX
 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu I - semestr IX
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym II - semestr X
 • fizjoterapia w chorobach wewnętrznych II- semestr X
 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu II - semestr X
Formy odbywania praktyk zawodowych
Praktyki semestralne i Praktyka fizjoterapeutyczna na kierunku Fizjoterapia posiadają charakter ćwiczeń praktycznych i wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem, jego rodziną oraz zespołem terapeutycznym.

Miejsca odbywania praktyk zawodowych
 • praktyka zawodowa odbywa się w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Praktyki zawodowe są realizowane w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej, sanatoriach, szpitalach, klinikach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gdzie istnieje możliwość realizacji zakładanych efektów kształcenia określonych w sylabusie poszczególnych rodzajów praktyki zawodowej;
 • praktyka w pracowni fizykoterapii - w placówkach realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej i fizjoterapii posiadających pracownię fizykoterapii;
 • praktyka w pracowni kinezyterapii- w placówkach realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej i fizjoterapii posiadających pracownię kinezyterapii;
 • praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej – w szpitalu lub klinice;
 • praktyka fizjoterapeutyczna - w placówkach realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej i fizjoterapii posiadających pracownię fizykoterapii i kinezyterapii w szpitalach i klinikach oraz specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych.
Koło naukowe ReCeratus – koło naukowe na kierunku Fizjoterapia prowadzi działalność o charakterze naukowym oraz praktycznym organizując warsztaty terapeutyczne z wykorzystaniem metod fizjoterapeutycznych.