Kierunek Fizjoterapia - jednolity, magisterski

Zawód fizjoterapeuty jest zaliczany do zawodów medycznych (Dz.U. 2015 poz.1994). Absolwent kierunku uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorującymi na schorzenia wszystkich układów ciała człowieka, a przede wszystkim z osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, od roku 2017 studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku fizjoterapia, prowadzone są jako jednolite, pięcioletnie studia magisterskie (Dz.U. 2016 poz. 1596).

Absolwent studiów kierunku fizjoterapia jest przygotowany do pracy jako fizjoterapeuta oraz masażysta w placówkach o różnym profilu świadczeń, do których można zaliczyć m.in.: publiczne, samorządowe i niepubliczne placówki służby zdrowia (szpitale, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, ośrodki i sanatoria), ośrodki dla osób niepełnosprawnych, kluby sportowe, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, jednostki gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną i ośrodki sportowo-rekreacyjne, a także uzdrowiska, gabinety odnowy biologicznej, hotele, fitness-kluby, ale również domy opieki społecznej.
Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Winien być sprawny fizycznie, by móc przeprowadzać zaplanowaną terapię wykorzystując metody specjalne stosowane w fizjoterapii, demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe fizjoterapeuty musi spełniać wymagania obowiązując w ochronie zdrowia człowieka.

Absolwent studiów kierunku fizjoterapia:  

 • potrafi brać udział w rozpoznawaniu potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych pacjenta,
 • posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,
 • potrafi wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne w sposób bezpieczny i efektywny,
 • zna sposoby kształtowania sprawności i wydolności fizycznej pacjenta na poziomie optymalnym,
 • potrafi usprawniać osoby w różnym wieku celem zapobiegania niepełnosprawności,
 • zna sposoby promowania prozdrowotnych zachowań u pacjentów oraz ich rodzin,
 • potrafi komunikować się z pacjentem, z poszanowaniem jego godności,
 • przyjmuje i akceptuje odpowiedzialność za sprawność pacjenta, a ponadto posiada wiedzę z przedmiotów tworzących podstawę naukową fizjoterapii,
 • rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 • potrafi pracować w zespole oraz rozumie potrzebę utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej pozwalającej na prowadzenie i demonstrowanie ćwiczeń leczniczych,
 • potrafi wyjaśnić pacjentowi rolę i wpływ zabiegów na organizm, 
 • potrafi kontrolować efektywność postępowania fizjoterapeutycznego.

Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

ORGANIZACJA  I  PRZEBIEG  STUDIÓW

Na kierunku fizjoterapia realizowane są zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne) i praktyki zawodowe. Po ukończeniu kształcenia w zakresie studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra i zobowiązany jest przystąpić do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (Dz.U. 2015 poz.1994).
Studia niestacjonarne realizowane są w formie trzydniowych zjazdów – dwa lub trzy razy w miesiącu. Możliwy jest jeden zblokowany zjazd tygodniowy.

Praktyki zawodowe realizowane są jako praktyki międzysemestralne w trakcie trzech lat studiów i w czasie dziesiątego semestru studiów (jako jedyne zajęcia w semestrze). W zakres praktyk zawodowych wchodzą:  praktyka wstępna kliniczna,  praktyka w pracowni fizykoterapii,  praktyka w pracowni kinezyterapii,  praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej.
Miejscem odbywania praktyk są w m.in. placówki medyczne, z którymi podpisano stosowne porozumienia tj.: Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, 10 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance, Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im. dr Władysława Biegańskiego w Chodzieży, Hipomedical Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „Zabajka” w Złotowie, Hipomedical 2 Ośrodek Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2” Złotów, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie.