Kierunek Pielęgniarstwo

Zalety studiowania na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Pile:
 • zajęcia w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej
 • sale bogato wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny i szkoleniowy
 • bezpłatne studia licencjackie
 • skale ocen i punkty ECTS zgodne z programami w innych krajach w Unii Europejskiej
 • szanse na zatrudnienie w kraju i poza jego granicami
 • stypendia naukowe, socjalne i unijne
 • dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej  
 • możliwość skorzystania z Domu Studenta
 • przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych
Po ukończeniu studiów absolwent kierunku posiada:
 • wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych;
 • wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa;
 • umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
 • umiejętności udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • umiejętności sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
 • umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
 • umiejętności organizowania pracy własnej;
 • umiejętności nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej;
 • umiejętności inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno–hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

WYMAGANIA OGÓLNE
 • studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają nie krócej niż 6 semestrów
 • liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720
 • liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180
 • studia mają profil praktyczny
 • kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 • tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych są oddziały:
- internistyczne, chirurgiczne,
- pediatryczne, neurologiczne,
- psychiatryczne,
- intensywnej terapii,
- opieki długoterminowej,
- hospicja,
- oddziały położnicze,
- oddziały ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym,
- w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
NAUKI PODSTAWOWE
 • anatomia
 • fizjologia
 • patologia
 • genetyka
 • biochemia i biofizyka
 • mikrobiologia i parazytologia
 • farmakologia
 • radiologia

NAUKI SPOŁECZNE

 • język angielski
 • psychologia
 • socjologia
 • pedagogika
 • prawo
 • zdrowie publiczne
 • filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

 •  podstawy pielęgniarstwa
 • promocja zdrowia
 • podstawowa opieka
 • dietetyka
 • badanie fizykalne
 • badania naukowe w pielęgniarstwie
 • zajęcia fakultatywne:
  - język migowy
  - zakażenia szpitalne
  - promocja zdrowia psychicznego

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • opieka paliatywna
 • podstawy ratownictwa medycznego

Egzamin dyplomowy
Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej.
Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, obejmuje sprawdzenie zasobu wiedzy (test składający się ze 100 pytań z zakresu podstaw pielęgniarstwa, etyki zawodu pielęgniarki i pielęgniarstw klinicznych) i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów. Po pomyślnym zdaniu testu i egzaminu praktycznego następuje obrona pracy licencjackiej.

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH – INNOWACYJNA FORMA DYDAKTYKI

PWSZ w Pile staje się ważnym regionalnym ośrodkiem nowoczesnego kształcenia kadr ochrony zdrowia. Dla ich potrzeb Uczelnia w 2018 roku utworzy Centrum Symulacji Medycznych na kierunku pielęgniarstwo, które pozwoli na odtwarzanie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej.
Dzięki Centrum Symulacji Medycznych, nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie, z wykorzystaniem kilkudziesięciu symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanego symulatora pacjenta i tzw. trenażerów, umożliwiających naukę praktyczną.

Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny. W PWSZ w Pile służyć temu będą:

 • pracownie „niskiej wierności” – podstawowe pracownie umiejętności pielęgniarskich,
 • 3 pracownie „wysokiej wierności” – dla pielęgniarek, wyposażone w kompletny zaawansowany sprzęt audiowizualny (kamery, monitory, rebriefing itd.) do odtwarzanie i rejestracji procesu dydaktycznego,
 • 3 „wysokiej wierności” symulatory – „manekiny” (fantomy niemowlęcia, dziecka i dorosłego), umożliwiające odtwarzanie mechanizmów fizjologicznych (krwawienie, oddychanie itd.).

Studenci odbywać będą ćwiczenia przypadków skomplikowanych i rzadkich oraz sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w warunkach klinicznych w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie spowoduje krzywdy pacjenta. Centrum umożliwi naukę umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych m.in. do cewnikowania, uzyskiwania dostępów donaczyniowych, symulacji laparoskopii i innych zabiegów medycznych.
Symulację medyczną uznaje się za jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego.

Projekt Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
realizowany będzie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Instytucją Pośredniczącą.