Aktualności i galeria zdjęć

Prace dyplomowe powstające w Instytucie Ochrony Zdrowia są pracami posiadającymi znamiona prac naukowych w ramach nauk biomedycznych i społecznych. Wobec tych prac zastosowanie mają międzynarodowe wytyczne oraz zwyczaje i standardy przyjęte w tych dziedzinach nauki.
W pracy dyplomowej student powinien wykazać się ogólną znajomością dyscypliny naukowej związanej z tematem pracy, umieć połączyć elementy wiedzy teoretycznej z zagadnieniami praktycznymi, wykazać się znajomością literatury i źródeł w zakresie opracowywanego tematu.
Szczegółowe wytyczne      Pobierz plik PDF