Informacje ogólne

Zalety studiowania PIELĘGNIARSTWA w PWSZ w Pile:   
 • zajęcia w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej,
 • sale bogato wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny i szkoleniowy,
 • bezpłatne studia licencjackie,
 • miejsce w akademiku,
 • przyjęcie na studia bez egzaminów wstępnych,
 • posiadamy pozytywną opinię Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dyplomy honorowane w krajach unii europejskiej,
 • skale ocen i punkty ECTS zgodne z programami w innych krajach w unii europejskiej,
 • szanse na zatrudnienie w kraju i poza jego granicami,
 • stypendia naukowe, socjalne i unijne.
Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

 1. szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
 2. ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 3. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 1. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 2. udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 3. sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 4. samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 5. organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działa­nia społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 1. skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 2. posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 3. posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.