Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku PIELEGNIARSTWA posiada:

  • wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych;
  • wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa;
  • umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
  • umiejętności udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
  • umiejętności sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
  • umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
  • umiejętności organizowania pracy własnej;
  • umiejętności nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej;
  • umiejętności inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno–hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.