Procedura obiegu dokumentów dot. praktyk zawodowych w Instytucie Politechnicznym

 1. Opiekun praktyk informuje studentów o organizacji praktyk zawodowych, regulaminie praktyk zawodowych, programie praktyk (sylabusie) oraz karcie weryfikacji efektów kształcenia (początek semestru letniego poprzedzającego praktyki). Wydaje również do wypełnienia dzienniczki praktyk.
 2. Student wypełnia dzienniczek praktyk i przekazuje go opiekunowi praktyk.
 3. Wszystkie wypełnione dzienniczki praktyk opiekun praktyk przekazuje do podpisu Dyrektorowi Instytutu Politechnicznego. Po podpisaniu dzienniczków przez Dyrektora IP opiekun przekazuje je studentom.
 4. Student ma możliwość dokonania samodzielnego wyboru miejsca odbywania praktyki, może także skorzystać z ofert biura praktyk studenckich lub z pomocy opiekuna.
 5. Student uzgadnia z opiekunem miejsce odbywania praktyki, w którym jest możliwość zrealizowania programu praktyk studenckich.
 6. Opiekun praktyk wydaje studentowi oświadczenie lub student drukuje je ze strony internetowej. Oświadczenie czytelnie uzupełnia przedstawiciel zakładu pracy.
 7. Uzupełnione oświadczenie student przynosi do akceptacji przez opiekuna praktyk studenckich.
 8. Zaakceptowane oświadczenia opiekun praktyk przekazuje do biura praktyk studenckich.
 9. Biuro praktyk studenckich wydaje studentowi skierowanie na praktyki w dwóch egzemplarzach (najpóźniej tydzień przez rozpoczęciem praktyki).
 10. Student realizuje praktykę zawodową w ściśle określonym w skierowaniu czasie.
 11. Po zrealizowanych praktykach student zgłasza się do opiekuna praktyki z wypełnionym dzienniczkiem praktyk, kartą weryfikacji efektów kształcenia oraz potwierdzonym jednym egzemplarzem skierowania na praktykę, w celu zaliczenia i oceny praktyki studenckiej w terminie ustalonym przez opiekuna.
 12. Po zrealizowanych praktykach opiekun praktyk przekazuje Dyrektorowi IP oraz do biura praktyk kartę samooceny stopnia realizacji założonych efektów kształcenia.
 13. Równocześnie opiekun praktyk przekazuje Dyrektorowi IP zestawienia miejsc odbywania praktyk studenckich poszczególnych studentów.
 14. Po zakończonych praktykach opiekun praktyk przekazuje dzienniczki praktyk do działu nauczania i spraw studenckich, natomiast potwierdzone skierowania na praktykę do Biura Praktyk.